ORTAKLIK PROGRAMI HÜKÜM VE ŞARTLARI

İşbu Ortaklık Programı Faaliyet Sözleşmesi ('Sözleşme'), mSpy ('mSpy' veya 'biz') ile mySpy Ortağı olmak için başvuruda bulunan taraf ('siz' veya 'Ortak') arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlar sizin affiliates.mSpy.com ('Ortaklık Programı')’ına iştirakiniz ile ilgilidir. Her Ortaklık Programı teklifi ('Teklif') mSpy veya bir üçüncü kişi (söz konusu her üçüncü kişi 'Müşteri'dir) tarafından yapılan bir teklifi ifade eder ve söz konusu Teklif belirli bir web sitesine ('Program Web Sitesi') bağlantı kurar. Dahası, her Teklif, Ortaklık Programı içindeki sayfalarda yer alan ve bu Sözleşmenin bir parçası olarak işburaya eklenen ilave hüküm ve şartlar içerebilir. Başvuru yapmak veya bir Teklife iştirak etmekle bu Sözleşmede yer alan tüm hüküm ve şartlara açıkça rıza göstermiş olursunuz.

 1. Ortaklık Programına Kayıt Olmak

  Ortaklık Programı başvuru formunuzu bizim web sitemiz üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Ortak olabilmek için başvuru formunu doğru olarak doldurmanız (ve daha sonra olan değişiklikleri bize bildirmeniz) ve gerçek kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi gizlemek amacıyla takma isimler veya başka yöntemler kullanmamanız gereklidir. Başvurunuz değerlendirildikten sonra Ortaklık Programına kabul edilip edilmediğiniz normal şartlar altında iki (2) iş günü içinde tarafınıza bildirilir. Başvurunuz, tamamen bizim takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle kabul veya red edilebilir.

 2. Tarafların Yükümlükleri

  Sizin, bizim tarafımızdan Ortak olarak kabul edilmeniz ve işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına uygunluk sağlamayı sürdürmeniz şartıyla mSpy aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul eder:

  1. mSpy, sahibi olduğunuz veya sizin kontrol ettiğiniz web sitesinde ve sizin tarafınızdan gönderilen ve sizden geldiği açıkça belirtilen e-postalarda ve çevrim içi reklamlarda kullanabileceğiniz (toplu olarak, 'Medya') Program Web Sitesi’ne ait grafik ve metin linkleri ve/veya diğer yaratıcı malzemeleri (toplu halde “Linkler”) Ortaklık Programı aracılığıyla tarafınıza iletecektir. Söz konusu Linkler sizin Ortaklık Programımızın bir üyesi olarak tanımlanmanıza yarar ve aynı zamanda kendi Medyanızdan Program Web Sitesine bir bağlantı oluşturulmasını sağlarlar.
  2. mSpy, her bir Nitelikli Eylem (Komisyon) başına Ortağa ödeme yapacaktır. 'Nitelikli Eylem' (i) Program Web Sitesi’ne nihai bağlantıyı sağlayan Link üzerinden Program Web Sitesi’ne erişen, (ii) robot, örümcek, bilgisayar kodu gibi bilgisayar ürünü veya gerçek kişi birey izlenimi vermek için kullanılan diğer otomatik, yapay veya hileli yöntemlerden biri olmayan, (iii) önceden doldurulmuş alanlar kullanmayan (iv) söz konusu işlem için talep edilen bilgileri mSpy tarafından tanınan süre içinde tamamlayan ve (v) mSpy tarafından daha sonra sahte, eksik, mükerrer olduğu ve aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilmeyen bireyler anlamına gelir:
  3. mSpy, hesap bakiyenizin halen 100 ABD dolarının üzerinde olması şartıyla, kazandığınız tüm Komisyonları haftalık bazda ve iki haftalık bekleme süresinin sonunda size ödeyecektir. 100 ABD dolarının altında olan hesap bakiyeleri 100 ABD dolarına ulaşana kadar her ay bir sonraki aya devredilir. Bir ortağın ödeme almaya hak kazanabilmesi için en az 5 adet satış gerçekleştirmiş olması gereklidir. Buna göre, ancak her beşinci satış gerçekleştirildikten sonra ödeme yapılabilmektedir. mSpy’ın Nitelikli Eylemler kriterlerine uymadığı tespit edilen daha önce yapılmış Nitelikli Eylemler ödemelerini, hesabınızdan geri ödenmesini isteme hakkı saklıdır.
  4. Komisyonların ödenebilmesi ilgili tutarların Müşteriler tarafından mSpy’a ödenmesi şartına bağlıdır ve dolayısıyla mSpy’ın sadece Müşterilerden tahsil edilen tutarlar için size Komisyon ödemekle yükümlü olacağını kabul etmektesiniz. MySpy’in Müşteriden tahsil etmediği tutarlara ilişkin Komisyonların ödenmesi taleplerinden mSpy’ı işburada ibra etmektesinşz.
  5. mSpy, bu Sözleşme çerçevesinde ödenecek olan tüm Komisyonlar için Ortak adına otomatik olarak fatura düzenleyecek ve söz konusu fatura uyarınca Ortağa ödeme yapacaktır. Tüm Link izlemeleri ve Nitelikli Eylemlerinn tespiti mSpy tarafından ve tamamen mSpy’ın takdirine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ortak, fatura üzerindeki herhangi bir bilgiye iyi niyetle itiraz etmesi durumunda söz konusu itirazını fatura düzenlenme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde mSpy’a yazılı ve detaylı bir biçimde bildirecektir. Ortak, yukarıda belirtildiği gibi faturaya itiraz etmemesi durumunda söz konusu faturayla ilgili her türlü talepten gayri kabili rücu olarak feragat etmiş olacağını kabul eder. Ortağın Nitelikli Eylemleri takip etmesi ve bunlarla ilgili bir uyuşmazlık olduğu iddiasında bulunması durumunda mSpy’ya kendi elinde bulunan Ortak raporlarını ilgili takvim ayının 30. gününü izleyen üç (3) gün içinde iletecektir. Karşılaştırma sonunda mSpy ve Ortağın raporlarında yer alan istatistiksel veriler arasında %10 oranında bir farklılık olması ve mSpy tarafından Ortağın Nitelikli Eylemleri takip etmek için endüstride genel kabul gören yöntemleri kullandığının makul şekilde tespit edilmesi halinde mSpy ve Ortak bir uzlaşmaya varmak için iyi niyetle çaba gösterecekleri hususunda mutabık kalmışlardır. Tarafların bir uzlaşmaya varamamaları durumunda ise mSpy'ın verileri geçerli olacaktır.
  6. Geri Ödeme Talepleri ve Para İadeleri. Ortağın mSpy’ı doğru bir şekilde tanıtması şartıyla (mSpy’ın Kural ve Kısıtlamalarını inceleyiniz), para iade oranı normal koşullarda % 1.5’tur. Ancak, Ortak yürütttüğü kampanyalarda mSpy’yı yanlış tanıtır veya müşterileri yanlış yönlendirirse, söz konusu para iadesi oranı hızla tırmanabilirr. mSpy, Müşterilerin ortaya çıkan sorunları çözmesine yardımcı olmak veya geri ödeme taleplerine itiraz etmek suretiyle para iadesi oranlarını en aza inidirmeye çalışır. İhtilaf veya kredi kartı sahtekarlığı nedeniyle herhangi bir işlemin iptal edilmesi halinde, söz konusu satıştan kazanılan komisyon tutarı Ortağın hesap bakiyesinden düşülecektir. mSpy, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, para iade oranları ve geri ödeme talepleri yüksek olan ortaklara ödeme yapmama yoluna gidebilir.
  7. Hesap bakiyesi 99 ABD doları veya altındaki pasif durumda olan ortak hesapları sistemimizden çıkartılacaktır. Gerçekleşen en son satış üzerinden iki yıl geçmiş olan hesaplar kullanılmayan ortak hesabı olarak tanımlanır.
  8. Ortak, işbu Sözleşme veya Ortak ile mSpy arasında Ortaklık Programıyla ilgili olsun olmasın imzalanan diğer anlaşmalar çerçevesinde mSpy’a ödenmemiş bir borcunun bulunması halinde mSpy’a ödenmesi gereken bu söz konusu tutarın işbu Sözleşme çerçevesinde Ortağa ödenecek tutarlardan mahsup edilmesine muvafakat eder.
  Ortak ayrıca aşağıdaki hususları yerine getirmeyi kabul eder:
  1. Ortak, kendi Medyasında bulunan veya onunla bağlantılı tüm içeriklerin geliştirilmesi, operasyonu ve bakımı ile ilgili konularda yegane sorumlu olacaktır.
  2. Ortak, kendi Medyasına eklediği veya Ortaklık Programı ile bağlantılı olarak kullandığı içeriğin tamamının (i) yasalara uygun olduğundan, (ii) üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları veya kişilik haklarını ihlal etmediğinden ve (iii) zararlı, tehditkar, küçültücü, müstehcen, cinsel içerikli, tacizkar, şiddeti teşvik eden, ayrımcılığı teşvik eden (cinsiyet, din, ırk, etnik köken, milliyet, bedensel engel veya yaşa dayalı her türlü ayrımcılık), yasa dışı faaliyetleri teşvik eden (kumar oynamak gibi), küfürlü ifadeler ve görseller barındırmadığından veya bunlarla hiç bir bağlantıları olmadığından ya da mSpy’ın Ortağa sakıncalı bulduğunu ifade ettiği (toplu olarak 'Sakıncalı İçerik') diğer içerikleri barındırmadığından emin olacaktır.
  3. Ortak, işburada açıkça yetkilendirilmediği sürece, mSpy’a veya Müşteriye veya onların ilgili ürün veya hizmetlerine ilişkin beyan, tekeffül veya başka açıklamalarda bulunmayacaktır.
  4. Ortak, kendi Medyasının, önceden bizden yazılı izin almadan, Program Web Sitesi’ni aynen kopyalamasına veya Program Web Sitesi’ne benzer bir görünüm veya tarza sahip olmasına veya mSpy veya Müşteriler tarafından onaylandığı veya Program Web Sitesi’nin bir parçası olduğu izlenimi yaratmasına izin vermeyecektir.
  5. Ortak, (i) bu Sözleşme çerçevesinde belirlenen yükümlülükler, şartlar ve kısıtlar ve (ii) kendi faaliyetleri ve Medyası veya Linkleri kullanımıyla ilgili kanun, kural ve düzenlemelerin tümüne uyacaktır.
  6. Ortak, kendisi tarafından Ortaklık Programı ile alakalı olarak kullanılan ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan e-posta, sosyal ağlar veya reklam ağları gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlere ilgili hükümler, şartlar, ana esaslar ve politikalara uyacaktır.
  7. Ortak, kişiyi tanımlayan bilgilerin Ortaklık Programıyla bağlantılı olarak toplanmasına destek sağlanması ve söz konusu bilgilerin mSpy ve Müşteriler tarafından amaçlandığı şekilde kullanılmak üzere mSpy’a ve Müşterilere verilmesini de içeren, bilgi toplama, kullanma ve paylaşım uygulamalarının açık ve detaylı olarak anlatıldığı ve mevcut ilgili kanunların tümüne uygun bir gizlilik politikasını daima belirgin ve göze çarpan bir biçimde ekleyecek ve bu içeriği kişiyi tanımlayan bilgilerin toplanmasından önce son kullanıcıların erişimine açık tutacaktır.
  8. Ortak, mSpy veya Müşteri tarafından belirtilen Teklif ile bağlantılı hüküm ve şartları daima belirgin ve göze çarpan bir biçimde ekleyecek ya da söz konusu Tekliflerle ilgili kanunların öngördüğü şekilde son kullanıcıların erişimine açık tutacaktır.
  9. Ortak, mSpy reklamlarını çevrimiçi müzayede platformlarına (örneğin eBay, Amazon, vs) yerleştirmeyecektir.
  Aşağıda belirtilen programa özgü ek şartların geçerli olacağı tanıtım programları:
  1. E-posta Kampanyaları. Ortak, tüm e-posta kampanyaları için, mSpy’ın Teklifler bölümünden 'E-posta Almak İstemeyenler Listesini' indirmek zorundadır. Ortak e-posta listesini E-posta Almak İstemeyenler Listesinde yer alan tüm kayıtları çıkartarak filtreleyecek ve sadece filtrelemeden sonra e-posta listesinde kalan adreslere e-posta gönderecektir. mSpy tüm Linklerde listeden çıkarılma yöntemi sağlayacaktır. Ancak, doğrudan Ortağa gelen listeden çıkarılma talepleri Ortak tarafından derhal [email protected] adresinden mSpy’a iletilecektir. İlgili kanunların şart koştuğu durumların haricinde Ortağa ait Linkler içeren e-postalarda söz konusu Linkler dışında başka hiçbir içerik bulunamaz,
   1. Ortak, e-posta gönderimi yapmadan önce E-posta Almak İstemeyenler Listesini indirmemesi ve veritabanındaki tüm e-postaları çıkarmamasının, Komisyonların alıkonmasına, Ortaklık Programının tümünden veya bir kısmından çıkartılmasına veya ortaklığının askıya alınmasına, mSpy’ın işbu Sözleşme uyarınca veya başka yollarla hak kazandığı yasal işlemlere veya diğer haklar veya hukuki çarelere başvurmasına yol açacağını kabul eder. Ortak ayrıca mSpy ağı aracılığıyla oluşturulan hiçbir E-posta Almak İstemeyenler dosyasındaki alıcılara gönderimde bulunmayacağını veya pazarlama yapmayacağını, bu türden eylemlerin Komisyonların alıkonmasına, Ortağın Ortaklık Programından ihraç edilmesine veya ortaklığının geçici olarak askıya alınmasına neden olacağını, mSpy’ın işbu Sözleşme uyarınca veya başka yollarla hak kazandığı yasal işlemlere veya diğer haklar veya hukuki çarelere başvurmasına yol açacağını kabul eder.
  2. Reklam Kampanyaları. mSpy tarafından yazılı onay verilmedikçe hiçbir Link sohbet odaları veya bülten tahtalarıyla ilişkilendirilemez veya bu ortamlarda yer alması planlanamaz. Ortaklık Programı için kullanılan tüm üst ya da altta açılan pencerelerde (pop-ups/unders), pencerenin Ortak tarafından sunulduğu pencere başlık çubuğunda açık olarak tanımlanacak ve Ortak tarafından kullanılan müşteri tarafında kurulu reklam sunucu yazılımları, kurulum öncesinde yazılım fonksiyonunun son kullanıcılara açık olarak anlatılması, kurulumun onaylanarak kabul edilmesi ve açık bir dille yazılmış bulunan son kullanıcı lisans sözleşmesine uygun olarak yapılması ve yazılım genel kabul gören yöntemlere uygun olarak kolayca kaldırılabiliyor olması şartıyla, son kullanıcıların bilgisayarlarına kurulacaktır.
  3. Yasal zorunluluklar nedeniyle mSpy ‘ı bir tür 'aldatanı yakala' çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmaktan kaçınmak zorundayız. Bu kurala uyulması için ortakların mSpy’ı bir tür “aldatanı yakala” ' çözümü (veya benzeri) olarak tanıtmaları yasaklanmıştır. Tanıtım sitelerinizde bu tarz içeriklere yer vermekten kaçınmanız ve/veya bunları çıkarmanız veya sitede şu yasal uyarının yer almasını sağlamanız gereklidir: Yasal Uyarı: mSpy yazılımı ebeveyn kontrolü, çalışanların kullandığı cihazların takibi (önceden açık onay alınarak) amacıyla ve diğer doğrudan ilişkili amaçlar için geliştirilmiştir. mSpy, mSpy yazılımının bunların dışında başka herhangi bir amaçla kullanılmasına onay vermez. mSpy, yazılımın mSpy.com haricindeki diğer web sitelerinde anlatıldığı şekillerde kullanılmasından sorumlu değildir.
  4. Ortaklık Ağı Kampanyaları. Kendilerine ait bir ortaklık ağı bulunan tüm Ortaklar için, söz konusu Ortağın Ağında bulunan diğer ortaklar (her biri “Üçüncü Şahıs Ortak” olarak anılır) tarafından erişilebilmeleri ve kullanılabilmelerini sağlamak için Ortak, Linkleri kendi ortaklık ağına (“Ağ”) yerleştirmeyi kabul eder. Ortak, Linklerin Üçüncü Şahıs Ortaklar tarafından herhangi bir biçimde tadil edilmesini açıkça yasaklamayı kabul eder. Ortak, Ağını en yüksek endüstri standartlarına uygun olarak muhafaza etmeyi kabul eder. Ortak, web sitesi veya iş modeli Sakıncalı İçerik içeren şahısların Üçüncü Şahıs Ortak olmasına izin veremez. Tüm Üçüncü Şahıs Ortakların Ortak ile iyi ilişkiler içerisinde olması gereklidir. Ortak, tüm Üçüncü Şahıs Ortakların, Linklere erişim sağlamadan önce bu Sözleşmeyi doğrulanabilir araçlar kanalıyla onaylayarak kabul etmelerini şart koşmak ve teyit etmek zorundadır. Ortak, bu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını ihlal eden eylemlerde bulunan veya makul olarak bu türden eylemlerde bulunması beklenen tüm Üçüncü Şahıs Ortakların ortaklığına derhal son verecektir. Taraflardan herhangi birinin Linklerin bir Üçüncü Şahıs Ortak tarafından herhangi bir biçimde kötüye kullanıldığına dair bir şüphe duyması halinde, Ortak, derhal söz konusu Üçüncü Şahıs Ortağın kimlik ve iletişim bilgilerini mSpy’a bildirecektir. Ortak, mSpy’ın yazılı bildirimi üzerine tüm Üçüncü Şahıs Ortakları Ortaklık Programından derhal çıkaracak ve bunların mSpy tarafından ilerleyen zamanlarda verilecek Ağ içindeki Tekliflerine erişimlerini sonlandıracaktır. mSpy’a verilen Üçüncü Şahıs Ortağın iletişim bilgileri tamamen doğru ve eksiksiz değilse ve söz konusu Üçüncü Şahıs Ortak bu Sözleşmeyi mSpy tarafından kaydedildiği gibi onaylayarak kabul etmediyse, Ortak, herhangi bir Üçüncü Şahıs Ortak tarafından işlenen tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olmaya devam edecektir.

 1. Gizlilik

  İşbu Sözleşmede aksine bir düzenlemenin yer aldığı veya mSpy’ın rızası olan hallerin dışında ve sadece sizin dışınızda bir kaynak aracılığıyla kamuya mal olmuş ve genel olarak herkes tarafından bilinen bilgiler hariç olmak üzere, bir sınırlama getirmeksizin işbu Sözleşme hükümleri, bizi veya ortaklarımızı ilgilendiren faaliyet ve finansal durum bilgileri, müşteri ve satıcı listeleri, fiyatlandırma ve satış bilgileri de dahil, bunlar tarafından veya bunlar adına verilmiş tüm bilgilerin kesinlikle gizli tutulacağını ve sır olarak saklanacağını ve bunları Ortaklık Programına katılım dışında başka amaçlarla doğrudan veya dolaylı olarak kullanamayacağınızı bilmekte ve kabul etmektesiniz. Ortak, Ortaklık Programından edindiği hiçbir bilgiyi Ortaklık Programına rakip bir hizmetin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya yürütülmesi amacıyla kullanamaz veya başka şahıslara bu türden faaliyetler ile ilgili yardımda bulunamaz.

 2. Sınırlı Lisans Hakkı ve Fikri Mülkiyet

  Tamamen işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ve sadece Medyanızın Ortaklık Programının bir katılımcısı olarak tanımlanması ve Program Web Sitesi aracılığıyla satışların artırılmasına yardımcı olmak amacıyla, size Linkleri kullanma ve Linkler kanalıyla web sitemize erişim ile ilgili gayri münhasır,devredilemez ve geri alınabilir bir hak veriyoruz.

  Linkleri veya herhangi bir mSpy grafiğini, mSpy’ın sahibi olduğu veya lisanslarını elinde bulundurduğu yaratıcı öğeler ve diğer materyalleri hiçbir surette değiştiremezsiniz, tadil edemezsiniz, bunlar üzerinde oynama yapamazsınız veya bunların türevlerini oluşturamazsınız. Ortaklık Programının itibarlı bir üyesi olmaya devam ettiğiniz sürece Linkleri kullanma hakkına sahip olursunuz. Size yazılı bildirimde bulunmak suretiyle lisansınızı herhangi bir zamanda iptal edebiliriz. Burada açıkça belirtilen haller dışında, işbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus size mSpy’ın ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları, patentleri veya ticari sırları üzerinde bir hak tanınmasını amaçlamamaktadır. mSpy’a kendi isteğinizle verdiğiniz öneri, yorum veya tavsiyelerinizin mSpy tarafından bedelsiz olarak kullanılmasını onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmede açıkça tanınmayan diğer tüm haklar mSpy tarafından saklı tutulmaktadır.

 3. Fesih

  Bu Sözleşme Ortaklık Programı başvurunuzun onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar geçerli olmaya devam eder. Ortaklık Programına katılımınızı Linklerin tüm kopyalarını silip tüm Linkleri Medyanızdan kaldırmak suretiyle istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bir veya birden fazla Teklife katılımınızı veya işbu Sözleşmeyi, uygun gördüğümüz herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda ve size önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan Linkleri devre dışı bırakmak suretiyle veya yazılı bildirimde bulunarak sonlandırabiliriz. Bir veya birkaç Teklife katılımınızın veya bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlandırılması üzerine, derhal tüm Linklerin ve mSpy’ın ve Müşteri fikri mülkiyetlerinin tamamının kullanımını durduracaksınız ve bunları sileceksiniz ve söz konusu bir veya birkaç Teklife ilişkin olarak kendinizi mSpy veya Müşteri ortağı olarak tanıtmayı sona erdireceksiniz. Geçerli olarak tahakkuk etmiş olan ödemelere ilişkin tüm haklar, dava hakları ve koşullarına göre fesihten sonra geçerli olmaya devam etmesi amaçlanan hükümlere ilişkin haklar herhangi bir fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 4. Hukuki Çareler

  İşbu Sözleşmenin bize verdiği diğer bütün hak ve çarelere ek olarak, aşağıda belirtilen hallerde mSpy’ın Linkleriniz kanalıyla sunulan tüm işlemleri silme, ödenmemiş Komisyonları alıkoyma ve dondurma veya ödenmiş Komisyonların geri ödenmesini isteme hakları saklıdır: (i) mSpy’ın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi tespit etmesi, (ii) Ortalık Programına katılımınız hakkında kendisine gelen şikayetlerin mSpy’ın işbu Sözleşmenin ihlal edildiğine makul nedenlerle inanmasına yol açması veya (iii) herhangi bir Nitelikli Eylemin bu Sözleşmede veya Ortaklık Programında belirtilen şartlara uymadığının daha sonradan tespit edilmesi. Komisyonların bu şekilde alıkoyulması veya dondurulması veya ödenmiş Komisyonların geri alınmasında, söz konusu Komisyonların bu şekilde bir ihlal sonucu kazanılıp kazanılmadığına bakılmaz. İşbu Sözleşmenin esaslı ihlali halinde, mSpy’ın ilgili emniyet yetkilileri veya düzenleme kurumlarına veya sizin eylemlerinizden doğrudan zarar görmüş üçüncü kişilere kimlik ve iletişim bilgilerinizi verme hakkı saklıdır.

 5. Anti-Spam Politikası

  Federal Özel Hayatın Gizliliği ve Elektronik Haberleşme (EC Yönetmeliği) Düzenlemeleri 2003 ( 'Yönetmelik') hükümlerine harfiyen uymak zorundasınız. Ortaklık Programıyla bağlantılı olarak gönderilen tüm e-postalarda, ilgili tarafın gönderimden çıkma (opt-out) talebine ilişkin link mutlaka bulunmalıdır. Ortaklık Programına bağlantı veya yönlendirme içeren e-postaları göndermeden önce söz konusu e-postanın son halini mSpy temsilcinize göndererek mSpy’dan onay almanızı zaman zaman isteyebiliriz ve e-postanız ile ilgili olarak mSpy’dan yazılı onay aldıktan sonra söz konusu e-postayı üçüncü şahıslara gönderilebilirsiniz. E-postanın Yönetmeliğe uygun olmasının sağlanması tamamen sizin yükümlülüğünüzdedir. Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması konusunda sadece mSpy'ın e-postanızı onaylamasıyla yetinmemeniz gerektiğini veya mSpy’ın onayına dayanarak Yönetmeliğe uygunluk sağladığınızı iddia edemeyeceğinizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

 6. Sahtekarlık

  Sahtekarlık amacıyla herhangi bir kişinin, aracın, cihazın veya tertibatın kullanılması, uygulanacak herhangi bir kanunun ihlal edilmesi, diğer ortaklara müdahalede bulunulması veya Linkler kanalıyla yapılan yönlendirmeler veya toplanan Komisyonlara ilişkin bilgiler üzerinde tahrifat yapılması veya Ortaklık Programı için tanınan erişim izninin aşılması kesinlikle yasaktır. Bu türden fiiller, Linkler üzerinden tıklanma sayısının otomatik araçlar kullanmak suretiyle artırılmasını veya istenilen bilgilerin casusluk, bilgi çalma yazılımları, çerez-bırakma yoluyla doldurulmasını veya diğer yanıltıcı eylemlerde veya tıklama sahteciliğinde bulunulmasını kapsamakla birlikte, hiçbir biçimde bunlarla sınırlı değildir. mSpy, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sahtekarlık teşkil eden eylemleri ile ilgili olarak tüm kararları verebilir.

 7. Beyan ve Tekeffüller

  İşbu Sözleşmenin sizin yasal, geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülüğünüzü teşkil ettiğini ve Sözleşme hükümleri uyarınca aleyhinize icra edilebileceğini ve bu Sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğunuzu işburada beyan ve taahhüt edersiniz. mSpy, işbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarına tabi olmak koşuluyla, mSpy’ın ticari faaliyetleri veya mSpy’ın tescilli ürün ve hizmetleri ile ilgili hiçbir kanun, kural ve mevzuatı bilerek ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 8. Değişiklikler

  İşbu Sözleşme uyarınca yapılmasına izin verilen bildirimlere ek olarak, size e-posta kanalıyla bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm ve şartlarında herhangi bir zamanda değişiklik yapabiliriz. Değişiklikler, bildirim tarihinden on (10) iş günü sonra yürürlüğe girer. Yapılan değişikliklerin sizin açınızdan kabul edilebilir olmaması halinde, söz konusu on (10) iş günü içerisinde ve sadece fesih sebebinden dolayı cezai müeyyide söz konusu olmaksızın işbu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. İşbu Ortaklık Programına katılımınızın değişiklik bildiriminin gönderim tarihinden on (10) işgünü geçtikten sonra da devam ediyor olması, sizin söz konusu değişikliği kabulünüzü teşkil eder. Ayrıca, mSpy bir Teklif veya Link ile ilgili herhangi bir özelliği değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir veya bir Link ile ilgili etiket, metin, grafik veya banner reklamı kaldırabilir, değiştirebilir veya tadil edebilir. Ortak, mSpy’ın Ortaklık Programının bir parçası olarak Ortak tarafından kullanılan herhangi bir Link, grafik veya banner reklamın kaldırılması, değiştirilmesi veya tadil edilmesi ile ilgili olarak mSpy’dan gelen tüm talepleri hemen uygulamaya almayı kabul eder.

 9. Bağımsız Değerlendirme

  Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. Ortaklık Programı ve her bir Teklife katılmanın sağlayacağı avantajları bağımsız olarak değerlendirdiniz ve işbu Sözleşmede ve Ortaklık Programında belirtilenlerin dışında başka hiçbir beyan, taahhüt veya bildirime dayanmamaktasınız.

 10. Karşılıklı Tazmin

  Ortak, i) Ortağın işburada belirtilen herhangi bir beyan, taahhüt, vaat, kısıt veya yükümlülükleri de dahil olmak üzere, işbu Sözleşmenin ifa edilememesine veya ihlaline, (ii) Ortak veya Ortağın makul kontrolü altında bulunan bir şahıs tarafından yapılan her türlü kötüye kullanıma veya Ortak üzerinden Linklere, Tekliflere veya mSpy veya Müşterinin fikri mülkiyetine erişim sağlanmasına veya (iii) bir sınırlama getirmeksizin (Linkler hariç) sizin Medyanızın içeriği de dahil, söz konusu Medyaya ilişkin tüm taleplere dayanan, tüm ve her türlü talep, dava, emir, sorumluluk, kayıp, hasar, mahkeme kararı, uzlaşma, maliyet ve masraf (makul avukatlık ücretleri ve giderleri dahil) karşısında mSpy’ı ve Müşterileri ve her birinin iştiraklerini, ortaklarını, iş ortaklarını ve lisans verenlerini, müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını, sahiplerini ve temsilcilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı işburada kabul eder.

  mSpy, mSpy’ın Ortağa Linkleri sağlamaya yetkili olmadığı temeline dayalı tüm ve her türlü talep, dava, emir, sorumluluk, kayıp, hasar, mahkeme kararı, uzlaşma, maliyet ve masraf (makul avukatlık ücretleri ve giderleri dahil) karşısında Ortağı ve iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, iş ortaklarını ve her birinin müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını, sahiplerini ve temsilcilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı işburada kabul eder.

 11. Sorumluluğun Reddi

  ORTAKLIK PROGRAMI VE LİNKLER VE BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN ÜRÜN VE HİZMETLER ORTAKLARA 'OLDUĞU GİBİ' SAĞLANMAKTADIR. BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER HARİCİNDE MSPY, BİR SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER İLE TİCARİ İLİŞKİ SÜRECİ, KULLANIM VE ALIM SATIMDAN KAYNAKLANAN GARANTİLER DE DAHİL, TÜM AÇIK, ZIMNİ VE YASAL GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. MSPY, ORTAKLIK PROGRAMI VEYA LİNKLERİN ORTAĞIN BELİRLİ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAYACAĞINI VEYA ORTAKLIK PROGRAMININ VEYA LİNKLERİN TAMAMEN HATADAN ARINMIŞ OLDUĞUNU VEYA KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. MSPY, MÜŞTERİNİN EYLEM VEYA İHMALLERİ VEYA ÜRÜN YA DA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUKLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. MSPY, ORTAĞIN BELİRLİ BİR TUTARDA KOMİSYON KAZANACAĞINI GARANTİ ETMEZ.

 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  MSPY HİÇBİR DURUMDA, LİNKLERİN VE PROGRAM WEB SİTELERİNİN ERİŞİME AÇIK OLMAMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN, TEKNİK ARIZALARDAN, BİLGİSAYAR HATALARINDAN, BİLGİLERİN BOZULMASINDAN VEYA KAYBINDAN VEYA MSPY’IN MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA GELİŞEN DİĞER HER TÜRLÜ YARALANMA, HASAR VEYA AKSAMALARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. MSPY HİÇBİR DURUMDA, BİR SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN KAR KAYBI VEYA İŞ FIRSATI KAYBI DA DAHİL, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ VEYA SONUCA YÖNELİK KİŞİSEL YARALANMADAN / TAKSİRLİ ÖLÜMDEN, ÖZEL VEYA EMSAL HASARLARDAN, SÖZ KONUSU HASARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI VE MSPY’A BUNLARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLMASI HALLERİNDE DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR. MSPY'IN TÜM HUKUKİ SEBEPLER VE TÜM SORUMLULUK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE ORTAĞA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU, SÖZ KONUSU TALEP ÖNCESİNDEKİ ALTI (6) AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE MSPY TARAFINDAN ORTAĞA ÖDENEN KOMİSYON TUTARLARI İLE SINIRLIDIR VE SÖZ KONUSU TUTARLARI AŞAMAZ .

 13. Uygulanacak Hukuk

  İşbu Sözleşme İngiliz ve Galler kanunlarına tabidir ve İngiliz mahkemeleri uyarınca yorumlanacaktır. İngiliz mahkemeleri işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeyle bağlantılı olan tüm talep ve uyuşmazlıkların çözümünde münhasır yargı yetkisine haizdir. Birleşik Krallık dışında yerleşik bulunan Ortaklar, yerel kanunların uygulanabilir olması durumunda veya uygulanabilir oldukları ölçüde, yerel kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Birleşik Krallık yargı yetkisinin dışındaki yerlerde yerleşik bulunan Ortaklar, işbu Sözleşmeyi akdetmeden önce yerel avukatlarına danışacaklardır. mSpy, Birleşik Krallık yargı yetkisinin dışındaki yerlerde yerleşik bulunan bir Ortak açısından doğabilecek herhangi bir hukuka aykırılıktan sorumlu değildir. Birleşik Krallık yargı yetkisinin dışındaki yerlerde yerleşik bulunan Ortaklar işbu Sözleşmeye riskleri ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere girebilirler.

 14. Çeşitli Hükümler

  Ortak, işbu Sözleşmenin hükümlerinin icrası için mSpy’ın maruz kaldığı tüm avukatlık ücretlerinin ve masrafların ödenmesiden sorumludur. İşbu Sözleşme, burada belirtilen sözleşme konusu ile ilgili olarak mSpy ile Ortak arasındaki anlaşmaların bütününü içerir ve daha önce ve/veya eş zamanlı yapılmış olan, yazılı veya sözlü, tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine kaim olur. Ortak, işbu Sözleşmeyi değiştiren veya işbu Sözleşmeyle çatışan veya işbu Sözleşmeye ek yapılan Ortağın sözleşme dokümanının veya çevrimiçi hüküm ve şartlarının, mSpy’ın 'tıklayarak' veya sair surette bunları kabul edip etmediğine bakılmaksızın, mSpy için geçerliliği veya bağlayıcılığı olmayacağını kabul eder. Ortak, mSpy’ın önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını temlik edemez. mSpy, Ortağa bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda temlik edebilir. İşbu Sözleşme, sözleşme taraflarının yasal temsilcileri, halefleri ve meşru temlik alanları üzerinde bağlayıcı olacak ve onlar lehine hüküm ifade edecektir. Bölüm 3, 4(b), 6, 7, 8, 12-15 hükümleri ile tüm tahakkuk eden ödeme yükümlülükleri işbu Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yukarıdaki 'Değişiklikler' bölümünde düzenlenen haller haricinde, işbu Sözleşmede tarafların her ikisinin de yazılı ön onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz, hükümsüz veya icra edilemez sayılması halinde, Sözleşmenin geri kalan hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder ve herhangi bir hükmün geçersiz olan kısmı, tarafların ilk baştaki niyetlerini korumak suretiyle söz konusu geçersizliğin telafi edilebilmesi için gerekli olan asgari düzeyde değiştirilmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm hususlarda, Sözleşmenin tüm tarafları diğer taraftan bağımsız bir yüklenici konumundadır. İşburada yer alan hiçbir husus, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, birlik veya istihdam ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflar arasındaki herhangi bir teamül veya işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkın kullanımındaki gecikme söz konusu haktan feragat olarak işlem görmeyecektir. Herhangi bir temerrüt veya ihlalden feragat, daimi bir feragat veya başka bir ihlal veya temerrütten de feragat olarak addedilemez.

  Ortaklık Programına başvurunuzu göndermekle, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunuzu onaylamış ve teyit etmiş sayılırsınız ve Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmeyle bağlı olmak istemiyorsanız, Ortaklık Programına başvurunuzu göndermeyiniz. Bir bireyin ticari bir kuruluş adına işbu Sözleşmeye erişmiş olması durumunda, söz konusu birey ilgili kuruluşu işbu Sözleşmeyle bağlamak konusunda hukuki ehliyet ve yetkiye sahip olduğunu beyan eder.

  İşbu Sözleşme son olarak 01/02/2017 tarihinde revize edilmiştir.